FAQs

Wie of wat is de Natuurlijk Persoon?

De Natuurlijk Persoon is een juridische fictie binnen het gerechtelijk systeem van de Nederlandse Staat, een zogenaamde rechtspersoon. Dit wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar in alle landen met civiele wetgeving. Voor iedere mens die na de geboorte wordt aangegeven wordt een NP gecreëerd. Vanaf dat moment wordt de mens door de Staat alleen nog maar als juridische fictie waargenomen. Alles wat je in je leven doet wordt door het systeem op de NP geboekt. Zo staat je bankrekening op naam van de NP, wordt je loon overgemaakt aan de NP, sluit jij een verzekering af op de NP.

De Natuurlijk Persoon is echter gecreëerd en daarmee eigendom van de Staat der Nederlanden. Alles wat op naam van de NP staat, is dus automatisch eigendom van de Staat. Als mens kan je in Nederland geen bezittingen hebben.

Maar ook juridisch gezien zijn wij geen mensen, maar Natuurlijk Persoon. Op die wijze kan de Staat der Nederlanden wetgeving maken die mensenrechten schendt, zonder mensenrechten te schenden.

Deze constructie heeft de intentie om mensenrechten te schenden in zich. Het toepassen van deze wetgeving is een schending van mensenrechten.

Daarom heeft de jury van het Volkstribunaal de toepassing van deze entiteit strafbaar gesteld.

Kan ik ook een zaak indienen bij het Volkstribunaal?

Daarvoor dien je eerst te begrijpen wat het volkstribunaal precies is. In feite is het een burgerinitiatief, dat door en voor het volk wordt gedaan. Het Volkstribunaal is daarmee geen instituut en mag dat ook niet worden. Anders krijgen we weer dezelfde problemen die we nu hebben. Als iemand een eis of aanklacht heeft, dan wordt er een forum samengesteld die deze eis in behandeling neemt. De forumleden, inclusief de jury komen voort uit het volk of de lokale gemeenschap. De formule is zo opgezet, dat de mensenrechten tijdens het proces voor alle partijen worden gerespecteerd. De gedaagde wordt dus in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen en bewijslast voor zijn verdediging samen te stellen en in te dienen.

Als je dus een zaak bij het volkstribunaal wilt indienen, dan is het noodzakelijk dat je je hele bewijslast goed voorbereid. Je dient het als hapklare brokken aan de jury aan te bieden, gefocust op de kern van de zaak.

Omdat het huidige systeem geen baat heeft bij een eerlijke rechtspraak en het volkstribunaal dus geen onderdeel van de samenleving is, dien je als eiser zelf voor de hele infrastructuur te zorgen.

Omdat mensenrechten en dus het volkstribunaal door onze volksvertegenwoordiging niet worden erkend, zal het vonnis ook niet door de gevestigde uitvoerende macht worden uitgevoerd.
Zou men het op eigen gelegenheid uitvoeren, dan loopt men het risico om als crimineel door deze uitvoerende macht te worden opgepakt.

Zo krom is onze huidige maatschappij.

Kan ik ook deelnemen als jurylid?

In feite kan iedereen deelnemen als lid van een jury voor gewoonterecht. De enige voorwaarde is dat je een eed aflegt, waarin je plechtig belooft naar eer en geweten te oordelen. Je mag je bij je uitspraak niet beroepen op een macht die buiten jezelf ligt, dus geen verwijzing naar civiele wetgeving of religieuze geschriften.

Wordt de uitspraak van het Volkstribunaal door de Staat erkent?

Bij een uitspraak van het Volkstribunaal gaat het er om misdaden tegen de mensheid juridisch vast te stellen. Als blijkt dat de misdadigers medewerkers en volksvertegenwoordigers van de Staat zijn, dan zal het duidelijk zijn dat deze hun misdaden niet erkennen. Het gaat in deze ook niet om de erkenning door een Staat, maar om een herkenning van de slachtoffers. In dit geval is dat het volk en u als deel daarvan.

In de zaak van het Volk tegen de Staat der Nederlanden heeft de overheid schriftelijk bevestigd dat ze het volkstribunaal niet erkennen en geven daarmee indirect aan dat ze mensenrechten niet erkennen.

Is een uitspraak van het Volkstribunaal rechtsgeldig

De enige leidraad voor het volkstribunaal is het respecteren van de mensenrechten. De gedaagden hebben recht op en eerlijk proces en worden in de gelegenheid gesteld om zich zonder restricties te verdedigen. Wat is hier niet rechtsgeldig aan? Alleen diegene die menen mensenrechten te mogen schenden, zoals de Staat der Nederlanden, zeggen het Volkstribunaal niet te erkennen.

Wat is het volkstribunaal?

Het volkstribunaal wordt in onze geschiedenis opgericht door burgers op het moment dat de rechten van de mens geschonden worden en dit door de bestaande rechtsmiddelen niet wordt gecorrigeerd.

Het bestaat uit een jury van burgers en wordt bijeen geroepen als iemand van mening is dat zijn rechten worden geschonden.

Het volkstribunaal hanteert het geboorterecht of natuurlijk recht als basis voor het oordeel. Dit is oordelen naar eer en geweten en niet volgens door anderen opgestelde regeltjes.

Worden de mensenrechten door de Staat gerespecteerd?

Met de eerste zitting van het Volkstribunaal heeft een 25-koppige jury in 9 gevallen met 6 eisende partijen vastgesteld dat er binnen de Nederlandse rechtspraak mensenrechten worden geschonden. Men heeft als mens geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel. De mens wordt als zodanig niet door de uitvoerders van het huidige rechtssysteem waargenomen. Diegene die uiteindelijk zijn gedagvaard voor het tribunaal hebben schriftelijk te kennen gegeven dat het niet binnen hun verantwoording ligt om mensenrechten te respecteren, dan wel dat een schending onvermijdelijk is.

Ook in het gesprek met de president van de Rechtbank Maastricht, dhr. Pulles blijkt dat de elite er geen problemen mee heeft dat dit gebeurt en zich zeker niet verantwoordelijk voelt om in te grijpen.

Als we onze mensenrechten weer willen laten gelden, dan zullen we zelf in actie moeten komen, omdat wij de enige zijn die daar belang bij hebben. Niemand anders zal het voor ons doen.

Ga naar de bovenkant