Volkstribunaal2018-01-21T12:35:34+00:00

Volkstribunaal #1 Rechtspraak voor en door het volk

Wie is er bovenmenselijk daarmee hij over ons kan heersen. Laten we weer samen-leven! De macht van het volk aan het volk.

Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

Geen beter recht dan mensenrecht: Het Volkstribunaal

De basis van recht

Ons rechtssysteem zou moeten zijn gebaseerd op de onvervreemdbare mensenrechten.  Met een samenleving dat de mensenrechten respecteert is het onmogelijk de medemens of de aarde te schaden.

 • Is het noodzakelijk de mensenrechten te schenden om de vrede te bewaren?

 • Weet je dat het woord ‘mens’ in de Nederlandse wetgeving helemaal niet voorkomt?

 • Hoe kunnen onze rechten als mens dan door de wet worden gewaarborgd?
 • Wat kunnen we doen om dit te herstellen?

Wie is het Volkstribunaal

VOLKSTRIBUNAAL

(Volgens Wikipedia) Een opinietribunaal (ook volkerentribunaal) is een tribunaal voor bijzondere rechtspleging waaraan naast eminente juristen ook andere intellectuelen deelnemen, onafhankelijk van enige staatsinstantie. Deze burgerinitiatieven worden opgericht naar aanleiding van schendingen van mensenrechten of van de rechten van volkeren. Het zijn in deze gevallen de burgers zelf die slachtoffer zijn of hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigende niet-gouvernementele organisaties die het tribunaal oprichten.

Waarom een Volkstribunaal?

We willen meer duidelijkheid geven over wat volgens ons recht is. Momenteel zijn het alleen ‘professionele’ ambtenaren die over ons oordelen. De onafhankelijkheid en objectiviteit van hun handelen wordt echter door vele ervaringen in twijfel gesteld. Bovendien baseren zij hun uitspraken op wetgeving die zij zelf hebben gecreëerd en die strijdig is met de mensenrechten.

Eerlijke rechtspraak kan je alleen verkrijgen over universele wetten, in dit geval het Natuurlijk Recht of ons geboorterecht. En een rechtsgeldige uitspraak kan slechts gedaan worden door een groep mensen, die geen persoonlijk belang hebben bij een uitspraak en oordelen met gezond verstand en geweten. Niemand kan zich beroepen op titel of status.

We hebben als mensen recht op een eerlijk proces en als een bestaand systeem niet naar behoren functioneert, dan hebben we allemaal onze verantwoording om dat te corrigeren. Als ik wacht totdat ik slachtoffer wordt van een systeem, dan is het voor mij te laat. Help daarom anderen die nu slachtoffer zijn, zodat u het straks niet hoeft te zijn.

We hebben met verschillende rechtszaken vastgesteld, dat de rechters in Nederland de mensenrechten niet respecteren. We hebben echter recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en een eerlijk proces (volgens verdragen). Als de Staat der Nederlanden dit met haar rechtssysteem ons niet kan bieden, dan kunnen we alleen nog maar op de basis van het natuurlijk recht teruggrijpen en dat is ons geboorterecht.

Als u meer wilt weten hoe men een volkstribunaal opzet en uitvoert, lees dan onze handleiding.

Met deze website willen we een ander licht werpen op wat recht is.

De nationale wetgeving geeft aan dat ze op mensenrechten is gebaseerd en deze voorrang hebben op nationale wetgeving (zie grondwet artikel 93). Echter, in het Koninkrijk der Nederlanden wonen geen mensen, alleen Natuurlijke Personen. Dit is een juridische fictie die verwijst naar de mens. Deze verwijzing is echter niet juridische vastgelegd.

Hier willen we uit de fictie van een staatssysteem stappen en op weg gaan naar werkelijk waarnemen. Loopt u een stukje mee?

Een slaaf is iemand die onder dreiging van geweld of vrijheidsberoving de vruchten van zijn arbeid moet afstaan aan iemand anders. Daarmee voldoet de belastingbetaler aan de definitie slaaf. Als u meent geen slaaf te zijn, stop dan maar eens met betalen…

Dit houdt niet in dat u in een menselijke samenleving geen verantwoording heeft naar uw medemens en uzelf. U kunt dit echter niet afkopen (vervreemden).

Leven in vrijheid is niet gedwongen worden om dingen te doen of niet te doen. Je bent vrij om alles te doen, zolang je anderen en hun leefomgeving geen schade toebrengt. Je doet dit vanuit een onvervreemdbaar geweten van wat goed en juist is, in respect met je omgeving. Je beseft dat je omgeving belangrijk is voor je geluksbeleving en overleving.

Vrijheid is ook er zorg voor te dragen (verantwoording te nemen) dat een ieders rechten worden gerespecteerd. De schending van een ander zijn rechten is een schending van jouw rechten. Als een schending wordt getolereerd, dan is dat een vrijbrief om het opnieuw te doen. Schending van mensenrechten dient door de omgeving te worden gecorrigeerd en zeker niet getolereerd.

Regeren schendt per definitie mensenrechten. Een (gekozen) minderheid legt hierbij de meerderheid zijn normen en waarden op. Deze minderheid zegt recht te spreken, maar bepaalt zelf de regels. En daarom menen ze dat ze zich zelf niet aan de regels hoeven te houden. Ze verheffen zich boven het volk.

Bovendien beweren ze het mandaat van het volk te hebben. Ze kunnen echter handelingen doorvoeren, die de mensen die het mandaat hebben (af-)gegeven helemaal niet hebben.

Wat is een Volkstribunaal

 • Rechtspraak als bescherming en uitvoering van de fundamentele mensenrechten

 • De mens niet meer ‘behandelt’ als handelswaar (rechtspersoon) in een maatschappij (bedrijf)

 • Op je verantwoording worden gewezen door gelijkwaardigen

 • Verandering komt van binnenuit. Ontdek wie je bent door wat je doet

 • Transformatie van geregeerd worden naar besturen

 • Het Natuurlijk Recht is niet ondergeschikt aan nationale of internationale wetgeving. Het is de basis van al het recht en kent geen titels of functies. Iedereen is mens in gelijkwaardigheid. Regeringsleiders kunnen zich daarmee ook niet verschuilen achter hun eigen wetgeving.

Wat zijn mensenrechten
Geen beter recht dan mensenrecht Volkstribunaal der Lage Landen

Geen beter recht dan mensenrecht: Het Volkstribunaal

16 Comments

 1. twanny 26 januari 2015 at 11:19 - Reply

  Daar moeten we voor vechten .
  Samen komen we er wel.

 2. Realpredictor 12 april 2015 at 13:38 - Reply

  Betreft:uitspraak vonnis 20141024 in de zaak van het Volk tegen de Staat der Nederlanden. Waarom is deze uitspraak nog steeds niet uitgevoerd? In hoeverre is het Volkstribunaal wettelijk erkend en zo ja waar staat dit in het Wetboek van Strafrecht of in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?
  Als bovenstaand vonnis compleet genegeerd wordt, heeft een Volkstribunaal dan nog zin? Of is er een ander soort universeel in plaats van landelijk ‘dwangmiddel’ en zo ja waarom is deze hier niet toegepast?
  Graag uw antwoord hierop.

  vriendelijke groet.

 3. Realpredictor 12 april 2015 at 14:41 - Reply

  Opmerking: Als het Volkstribunaal kan aantonen dat het beleid van de Nederlandse regering een gevaar vormt voor andere staten, kunnen zij dit via het Internationaal Gerechtshof spelen. En bij de meerderheid van de staten is een jury wél toegestaan! Hiervoor moet dan wel een internationale groep juristen en juryleden worden ingeschakeld!

 4. Henk ter Braack 25 juli 2015 at 19:02 - Reply

  (Opsporings) Ambtenaren en rechters die hebben meegwerkt, of meewerken aan onrechtmatig handelen vervolgen en persoonlijk, ook financieel mede, aansprakelijkstellen voor alle schade.

 5. anieuwkerk 17 oktober 2015 at 11:55 - Reply

  Prima……uiteraard sta ik er achter…als het volk zich laat horen..dan zijn de rapen gaar , iedereen staat klaar om het af te keuren…en te veroordelen….en ze monddood te maken…

 6. Realpredictor 23 oktober 2015 at 19:16 - Reply

  Waarom doet niemand wat aan onze ondergang? Wilders heeft het al geëist en het grootste deel van het volk staat er achter “SLUIT ONZE GRENZEN”! Ik toch zie nog steeds geen eis van het Volkstribunaal om de grenzen te sluiten….

 7. Neerings 1 november 2015 at 12:56 - Reply

  Hier staat ik 100 procent achter

 8. an argie 14 december 2015 at 18:43 - Reply

  Wij vragen mensen op straat over hoe banken geld maken uit het niets.
  De reporter suggereert dat de zgn. “Centrale Banken” geen winst maken en alleen een “inflatie” hanteren.
  Dit is onjuist!

  Een staat/ land geeft bonds af. Deze bonds zijn de schuldbekentenissen van een land/ staat, waarover wel degelijk rente moet worden betaald aan een lening bij de Centrale bank, het IMF, De Wereldbank en BIS (Bank of International Settlements), de zogenaamde staatsschuld.

  Bijna elke centrale bank in de wereld is een private instelling in handen van de familie Rothschild. Deze familie heeft al meer dan 250 jaar middels elk denkbaar misdrijf misdaden tegen de menselijkheid begaan, tot aan genocide toe.
  Het wordt eens tijd deze mensen ter verantwoording te roepen.

 9. an argie 19 december 2015 at 01:18 - Reply

  Het volkstribunaal vind ik een geweldige instelling. Echter: hoe denken we in een rechtstaat gebaseerd op civiel recht (of continentaal recht), net als ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State), alles te kunnen bewerkstelligen?
  In 2014 heeft deze instantie zelfs een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen koningin Elisabeth, (toenmalige) Paus Ratzinger en tientallen hoogwaardigheidsbekleders in Canada en Groot-Brittannië.

  Een tribunaal, net als het volkstribunaal, heeft een rechtszaak aangespannen, op basis van het gewoonterecht (Common Law) en al deze mensen schuldig bevonden, en veroordeeld op basis van het gewoonterecht, aan genocide van de Indiaanse bevolking in Canada (dat tot 1974 Brits grondgebied was)

  Tot op heden is echter niemand gearresteerd.

  Welk mandaat heeft het volkstribunaal in een civiele rechtsstaat? Het Britse Gemenebest valt nota bene onder de Common Law, maar zelfs hier wordt niet ingegrepen door justitie en politie.

  Hoe denkt het volkstribunaal kracht bij te zetten aan veroordelingen? Zelfs onder civiele wetgeving staan er mensen boven de wet en kunnen mensen als Joris Demmink, het koningshuis en buitenlandse politici (juridische onschendbaarheid) hun gang gaan.

  Er zijn vele soorten wetgevingen: Civiel recht of continentaal recht (Civil Law), Handelsrecht of UCC (Uniform Commercial Code), Maritiem recht (Admiral Law), Pax Romana of kerkelijk recht (Christenen) – deze worden allen in Nederland toegepast, ook al doet men voorkomen dat alleen het civiel recht geldt. Gewoonterecht (Common Law), Sharia recht (Moslims), Torah en Talmud (Joden), allen met eigen gebruiken en wetten.

  Mensenrechten vallen onder het gewoonterecht, wat feitelijk betekent dat deze in Nederland totaal niet van toepassing zijn.

  De laatste keer dat er op het Europese continent een grote rechtszaak onder het gewoonterecht is geweest, waren de Neurenbergse tribunalen, bijna 70 jaar geleden en ik weet één ding. Dit was geen rechtspraak. Verre van dat!

 10. marcel korver 28 december 2015 at 00:09 - Reply

  Jullie doen zeer goed werk en ik wil namens de Transitiebeweging jullie steunen. Momenteel word groot onrecht gedaan aan het Nederlandse volk en dit moet z.s.m. worden hersteld.

 11. Susan 29 januari 2016 at 09:58 - Reply

  Ik doe mee!

 12. simbanl 14 februari 2016 at 16:20 - Reply

  In de meidagen van 1940 is ons koninklijk huis gevlucht en heeft daarmee volgens de grondwet afstand gedaan van de troon. Na terugkomst in 1945 zijn ze gewoon weer gaan zitten zonder dat er eerst (grondwettelijk verplicht) een volksraadpleging heeft plaatsgevonden wat we nu een referendum noemen. In feite zijn dus alle kabinetten ná 5 mei 1945 illegaal en ook vonnissen door onze “rechtspraak” in naam der koning of koningin eveneens illegaal en onwettig tot op de dag van vandaag. Dit is o.a. de reden waarom onze politici zo graag 100% af willen van onze oude grondwet en opgaan in een Europese grondwet. !!! Indien er juristen onder deze lezers zijn, graag commentaar of en hoe ze dit alreeds gerepareerd hebben.

  • Casper 14 februari 2016 at 19:48 - Reply

   Simba, het koninkrijk is al illegaal vanaf het moment dat het is opgericht. Dit is niet met instemming van het volk geweest, maar is met geweld afgedwongen bij de oprichting. Wat nog rechtsgeldig zou zijn is de Bataafse Republiek, die nog is gebaseerd op mensenrechten. Elke monarch die zijn volk niet dient is een misdadiger, omdat hij de mensenrechten daarmee schendt. Elke burger die een onrechtmatige koning dient is tevens een misdadiger, omdat hij criminele activiteiten (financieel) ondersteund.

 13. Robert Kamphuis 13 mei 2016 at 08:23 - Reply

  De Nederlandse staat heeft mijn bestaansrecht meerdere malen ontnomen. Door de zorgverzekering belangrijker belangrijker te stellen dan mijn toenmalige hypotheek is bij achterstand van mijn zorgpremie meerdere malen mijn bankrekening geblokkeerd geweest om die achterstand bij te werken.
  Tijdens die blokkade heb ik geen eten kunnen kopen en heb dus meerdere malen honger geleden. Ook had ik aan het eind van de maand niet genoeg geld voor de maandelijkse hypotheek aflossing. Gevolg; geen achterstand zorgpremie van enkele duizenden euro’s maar een restschuld van ruim € 110.000,- & dakloos.

  Momenteel is de Nederlandse staat mij weer aan het uithongeren d.m.v. loonbeslag op mijn complete loon door de belastingdienst.

  Ik wil heel graag de Nederlandse staat aanklagen voor het financiële, lichamelijke en psychische leed dat ik heb geleden en momenteelnog steeds aan lijd. In mijn ogen is deze manier van doen crimineel.

  Ik wil dit het liefst doen met veel meer mensen die hetzelfde of soortgelijke leed hebben geleden. Samen staan we sterk.
  Daarom heb ik mij hier aangemeld.

 14. ongezouten 18 september 2016 at 11:57 - Reply

  het spijt me maar ik zie niets anders dan een zoveelste initiatief om het niet bestaande rechtssystteem te bevechten. En natuurlijk de donatieknop, waar zouden we zijn zonder de donatieknop.
  Ten eerste, iets wat niet bestaat kan je ook niet bevechten. wil je er toch tegen vechten, is het handig je te realiseren dat het gevecht NIET! gewonnen kan worden.
  ten tweede, als je dan toch zo nodig wil gaan vechten kies dan je eigen terrein, in hun arena gaan vechten is letterlijk waanzin, sterker nog, daarmee geef je het legitimiteit en bestaansrecht,
  maar ja, ik realiseer me dat burgers weinig originele ideeen hebben om hun bestaan wat op te vrolijken. want je bent en blijft een burger, geen mens. (dan ga ik er wel vanuit dat je iets uit het systeem haalt of er instopt) maar voor de meeste geldt dat ze er iets uit halen, pas als het systeem (fruitautomaat) niet meer geeft, komt er huilie huilie.
  Als je vind of denkt dat je mens bent, zal je het systeem moeten verlaten, want het systeem is onmenselijk. Hoor je het? ONmenselijk.
  Dus, ben je een vrijwillge deelnemer aan het systeem, moet je jezelf niet als mens zien, maar als burger. Zie je dat niet zitten, moet je het syteem verlaten, tis heel simpel eigenlijk.
  Het systeem verlaten doe je vooral door er voor te zorgen dat je (het beste) GEEN belasting betaalt, anders enkel en alleen hier en daar wat btw, maar ook deze zijn veelal te vermijden.
  Met de realisatie dat iets wat niet bestaat, ook niet bevochten kan worden, komen we weer op de definiering van waanzin. Waanzin is zelfde acties uitvoeren hopende op een ander resultaat.
  Dat rechtssyseem is niet per toeval zo als het is. dat is zo gecreeert en het is zeer succesvol, nee niet voor jou en mij, maar daar is het ook niet voor opgezet.
  Dus ik vind dit een waanzinnig projekt. 100% kans op mislukking. Misschien enkel om het ego op te waarderen.
  Als er mensen zijn die inzien dat het systeem enkel en alleen uit is op het oogsten van jouw energie, kan je er misschien afstand van gaan nemen. ipv een actieve deelnemer te zijn, door bv een tribunaal op te richten om het 1000 koppige monster te gaan bevechten, met een lucifer.

  Tevens ben ik erg benieuwd naar wat onvervreemdbare mensenrechten zijn. in mijn optiek heeft een mens geen rechten hooguit plichten, denk aan: verantwoordelijkheid voor eigen handelen,
  aanpassing aan de omgeving, maar ook dat zijn geen plichten, meer ideeen voor een fijnere samenleving.
  Als je als mens geboren wordt heb je de onvoorstelbare kracht in je om te creeeren, dat is geen recht maar een gegeven, met die kracht kan je alles creeeren wat je wil, je hebt nergens recht op,
  maar wel de mogelijkheid om het te creeeren. Is dat niet gelukt, kan je natuurlijk niet anderen er op aan spreken dat je recht ergens op hebt. Waar komt dat recht eigenlijk vandaan?
  Van god? van de oerknal? van babylonische farao’s? of staat het gewoon ergens op een papier. zoals het UVRM, wat tevens ook 100% onzin is, voor mensen die geen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen durven nemen.

 15. jhon 30 oktober 2016 at 13:23 - Reply

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: