Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia

U bent het Volkstribunaal.

Het Volkstribunaal is geen organisatie of inrichting met (betaalde) werknemers.

Het Volkstribunaal is een middel tot rechtspraak. De enige voorwaarde voor een rechtsgeldige rechtspraak is dat de mensenrechten van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan dan spreekt men van een Volkstribunaal.

Daarmee is een Volkstribunaal niet te koop, overdraagbaar of te institutionaliseren. Het wordt opgericht voor een bepaalde zaak en ontbonden bij de afsluiting. Het oordeel van het tribunaal wordt gepubliceerd en legitimeert een ieder die het vonnis wenst uit te voeren. Het is in het belang van het hele volk dat dit gebeurt. Als dit niet gebeurt, dan schaadt dat de hele bevolking.

Een ieder die zich beschikbaar stelt tot uitvoering van een vonnis dient eerst het hele dossier door te nemen, om zich ervan te overtuigen dat de rechten van alle partijen gewaarborgd zijn tijdens het proces. Het dossier dient dus (eventueel op aanvraag) toegankelijk te zijn. Elke deelnemer aan een proces tot uitvoering van een vonnis dient zich hiervan op de hoogte te stellen. Dit mag nooit in opdracht gebeuren zonder zelf de verantwoording van zijn daden op zich te nemen.

Dit is een belangrijk gegeven, want hier gaat het juist mis in onze huidige ‘rechtstaat’. De een spreekt een vonnis uit (autoriteit) en een ander voert het blindelings uit (uitvoerende macht), zonder er zich van te vergewissen of dit gerechtvaardigd is. Daarbij maakt de uitvoerende zich medeplichtig voor de schending van mensenrechten door een ander. Natuurlijk kan een politieagent zich niet verdiepen in de complexiteit van een rechtszaak. Dat is ook de reden dat het zo complex wordt gemaakt.

Het Natuurlijk Recht kent deze complexiteit niet. De basisregel is: zijn er mensenrechten geschonden of is iemand iets aangedaan wat een inbreuk op zijn integriteit is.